ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.de
6.00 €
1 سال
6.00 €
1 سال
6.00 €
1 سال
.ac
100.00 €
1 سال
100.00 €
1 سال
100.00 €
1 سال
.ae
100.00 €
1 سال
100.00 €
1 سال
100.00 €
1 سال
.aero
120.00 €
1 سال
120.00 €
1 سال
120.00 €
1 سال
.ag
120.00 €
1 سال
120.00 €
1 سال
120.00 €
1 سال
.am
120.00 €
1 سال
120.00 €
1 سال
120.00 €
1 سال
.asia
30.00 €
1 سال
30.00 €
1 سال
30.00 €
1 سال
.at
20.00 €
1 سال
20.00 €
1 سال
20.00 €
1 سال
.be
28.00 €
1 سال
N/A
N/A
.biz
16.00 €
1 سال
16.00 €
1 سال
16.00 €
1 سال
.by
120.00 €
1 سال
N/A
N/A
.bz
40.00 €
1 سال
N/A
N/A
.cat
120.00 €
1 سال
N/A
N/A
.cc
35.00 €
1 سال
N/A
N/A
.cd
100.00 €
1 سال
N/A
N/A
.ch
30.00 €
1 سال
30.00 €
1 سال
30.00 €
1 سال
.cn
50.00 €
1 سال
N/A
N/A
.com
12.00 €
1 سال
12.00 €
1 سال
12.00 €
1 سال
.comki
200.00 €
1 سال
N/A
N/A
.commu
100.00 €
1 سال
N/A
N/A
.co.uk
17.00 €
1 سال
17.00 €
1 سال
17.00 €
1 سال
.coza
60.00 €
1 سال
N/A
N/A
.cx
30.00 €
1 سال
N/A
N/A
.cz
40.00 €
1 سال
N/A
N/A
.dk
22.00 €
1 سال
22.00 €
1 سال
22.00 €
1 سال
.es
28.00 €
1 سال
28.00 €
1 سال
28.00 €
1 سال
.eu
20.00 €
1 سال
20.00 €
1 سال
20.00 €
1 سال
.fi
140.00 €
3 سال
140.00 €
3 سال
140.00 €
3 سال
.fm
120.00 €
1 سال
N/A
N/A
.fr
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
.gd
40.00 €
1 سال
N/A
N/A
.gg
200.00 €
1 سال
N/A
N/A
.gs
40.00 €
1 سال
N/A
N/A
.hk
40.00 €
1 سال
N/A
N/A
.hn
100.00 €
1 سال
N/A
N/A
.ht
120.00 €
1 سال
N/A
N/A
.hu
90.00 €
2 سال
N/A
N/A
.ie
180.00 €
1 سال
N/A
N/A
.im
30.00 €
1 سال
N/A
N/A
.in
22.00 €
1 سال
N/A
N/A
.info
16.00 €
1 سال
16.00 €
1 سال
16.00 €
1 سال
.io
100.00 €
1 سال
N/A
N/A
.is
100.00 €
1 سال
N/A
N/A
.it
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
.je
200.00 €
1 سال
N/A
N/A
.jobs
280.00 €
1 سال
280.00 €
1 سال
280.00 €
1 سال
.jp
120.00 €
1 سال
N/A
N/A
.la
55.00 €
1 سال
N/A
N/A
.li
30.00 €
1 سال
30.00 €
1 سال
30.00 €
1 سال
.ltduk
30.00 €
1 سال
N/A
N/A
.lu
40.00 €
1 سال
N/A
N/A
.lv
55.00 €
1 سال
N/A
N/A
.md
120.00 €
1 سال
N/A
N/A
.me
30.00 €
1 سال
N/A
N/A
.meuk
30.00 €
2 سال
N/A
N/A
.mn
55.00 €
1 سال
N/A
N/A
.mobi
30.00 €
1 سال
N/A
N/A
.ms
40.00 €
1 سال
N/A
N/A
.mu
100.00 €
1 سال
N/A
N/A
.name
16.00 €
1 سال
16.00 €
1 سال
16.00 €
1 سال
.net
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
.netki
200.00 €
1 سال
N/A
N/A
.netmu
100.00 €
1 سال
N/A
N/A
.nl
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
.no
180.00 €
1 سال
N/A
N/A
.nu
35.00 €
2 سال
N/A
N/A
.org
12.00 €
1 سال
12.00 €
1 سال
12.00 €
1 سال
.orgki
200.00 €
1 سال
N/A
N/A
.orgmu
100.00 €
1 سال
N/A
N/A
.orguk
30.00 €
2 سال
N/A
N/A
.orgza
60.00 €
1 سال
N/A
N/A
.ph
55.00 €
1 سال
N/A
N/A
.pl
55.00 €
1 سال
55.00 €
1 سال
55.00 €
1 سال
.ps
55.00 €
1 سال
N/A
N/A
.pt
60.00 €
1 سال
N/A
N/A
.ro
90.00 €
1 سال
N/A
N/A
.ru
70.00 €
1 سال
N/A
N/A
.sc
65.00 €
1 سال
N/A
N/A
.se
40.00 €
1 سال
N/A
N/A
.sg
70.00 €
1 سال
N/A
N/A
.sh
100.00 €
1 سال
N/A
N/A
.sk
55.00 €
1 سال
N/A
N/A
.st
55.00 €
1 سال
N/A
N/A
.su
100.00 €
1 سال
N/A
N/A
.tc
40.00 €
1 سال
N/A
N/A
.tk
46.00 €
2 سال
N/A
N/A
.tl
40.00 €
1 سال
N/A
N/A
.to
140.00 €
2 سال
N/A
N/A
.travel
180.00 €
1 سال
180.00 €
1 سال
180.00 €
1 سال
.tv
50.00 €
1 سال
N/A
N/A
.ug
70.00 €
2 سال
N/A
N/A
.us
25.00 €
1 سال
N/A
N/A
.vc
55.00 €
1 سال
N/A
N/A
.vg
40.00 €
1 سال
N/A
N/A
.ws
30.00 €
1 سال
N/A
N/A
.co.at
20.00 €
1 سال
20.00 €
1 سال
20.00 €
1 سال
.or.at
20.00 €
1 سال
20.00 €
1 سال
20.00 €
1 سال
.com.de
10.00 €
1 سال
10.00 €
1 سال
10.00 €
1 سال
.equipment
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
.tips
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
.systems
26.00 €
1 سال
26.00 €
1 سال
26.00 €
1 سال
.academy
39.50 €
1 سال
39.50 €
1 سال
39.50 €
1 سال
.company
26.00 €
1 سال
26.00 €
1 سال
26.00 €
1 سال
.berlin
49.00 €
1 سال
49.00 €
1 سال
49.00 €
1 سال
.domains
33.00 €
1 سال
33.00 €
1 سال
33.00 €
1 سال
.solutions
28.00 €
1 سال
28.00 €
1 سال
28.00 €
1 سال
.center
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
.pw
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
.education
30.00 €
1 سال
30.00 €
1 سال
30.00 €
1 سال
.marketing
44.00 €
1 سال
44.00 €
1 سال
44.00 €
1 سال
.bargains
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
.expert
55.00 €
1 سال
55.00 €
1 سال
55.00 €
1 سال
.jetzt
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
.ninja
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
.consulting
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
.immobilien
36.00 €
1 سال
36.00 €
1 سال
36.00 €
1 سال
.re
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
.web
50.00 €
1 سال
50.00 €
1 سال
50.00 €
1 سال
.university
48.00 €
1 سال
48.00 €
1 سال
48.00 €
1 سال
.foundation
38.00 €
1 سال
38.00 €
1 سال
38.00 €
1 سال
.community
38.00 €
1 سال
38.00 €
1 سال
38.00 €
1 سال
.wien
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
.immo
31.00 €
1 سال
31.00 €
1 سال
31.00 €
1 سال
.coach
48.00 €
1 سال
48.00 €
1 سال
48.00 €
1 سال
.legal
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
.world
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
.kaufen
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
.deals
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
.design
68.00 €
1 سال
68.00 €
1 سال
68.00 €
1 سال
.photo
30.00 €
1 سال
30.00 €
1 سال
30.00 €
1 سال
.team
150.00 €
1 سال
150.00 €
1 سال
150.00 €
1 سال
.online
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
15.00 €
1 سال
.furniture
55.00 €
1 سال
55.00 €
1 سال
55.00 €
1 سال
.cloud
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
40.00 €
1 سال
.gmbh
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
.shop
80.00 €
1 سال
80.00 €
1 سال
80.00 €
1 سال
.help
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
25.00 €
1 سال
.care
38.00 €
1 سال
38.00 €
1 سال
38.00 €
1 سال
.one
20.00 €
1 سال
20.00 €
1 سال
20.00 €
1 سال
.email
20.00 €
1 سال
20.00 €
1 سال
20.00 €
1 سال
.de.com
18.00 €
1 سال
18.00 €
1 سال
18.00 €
1 سال
.house
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
.haus
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
45.00 €
1 سال
.dev
120.00 €
1 سال
120.00 €
1 سال
120.00 €
1 سال
.agency
60.00 €
1 سال
60.00 €
1 سال
60.00 €
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains